GEBRUIKSVOORWAARDEN


Welkom bij SEVOLY, eigendom van Marco Hoellerl. Door uw gebruik van de Website gaat u ermee akkoord deze Gebruiksvoorwaarden te volgen en eraan gebonden te zijn. ALS U NIET AKKOORD GAAT GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MOET U DE WEBSITE NIET BEZOEKEN OF GEBRUIKEN. SEVOLY kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina bij te werken. Uw gebruik van de Website na eventuele herzieningen betekent dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Daarom dient u deze pagina regelmatig te bezoeken om de huidige Gebruiksvoorwaarden te raadplegen.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De website is uitsluitend bedoeld voor gebruik door personen en entiteiten die retailtransacties met goederen en diensten van SEVOLY willen beoordelen, overwegen, kopen of anderszins willen aangaan en/of anderszins zaken willen doen met of contact willen opnemen met SEVOLY, namens henzelf (of, in het geval van een geschenk of een zakelijke transactie, namens de beoogde ontvangers). U krijgt uitsluitend een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht op toegang tot en gebruik van de Website voor het gebruik dat in deze Gebruiksvoorwaarden wordt beschreven.


LEEFTIJDSVEREISTEN

Je moet minimaal 13 jaar oud zijn om de website te gebruiken. Als u in de staat waar u woont minderjarig bent (minderjarig), moet uw ouder of wettelijke voogd namens u akkoord gaan met deze Gebruiksvoorwaarden en mag u de Website alleen bezoeken en gebruiken met toestemming van uw ouder of wettelijke voogd. .


AUTEURSRECHTENMELDING

Alle inhoud op de Website, inclusief maar niet beperkt tot paginakoppen, afbeeldingen, illustraties, grafieken, foto's, audio- en videoclips en tekst (gezamenlijk de “Inhoud”) is de exclusief eigendom van SEVOLY en/of is onderworpen aan auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, handelsopmaak en/of andere intellectuele eigendomsrechten of licenties (gezamenlijk “Intellectueel Eigendom”) die eigendom zijn van SEVOLY. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald, is uw gebruik van enig intellectueel eigendom ten strengste verboden. U mag geselecteerde delen van de Inhoud downloaden, afdrukken en opslaan, op voorwaarde dat u (1) deze kopieën van de Inhoud alleen gebruikt voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik, (2) de Inhoud niet kopieert of plaatst op een netwerkcomputer of de inhoud in welk medium dan ook uitzenden, en (3) de inhoud op geen enkele manier wijzigen of wijzigen, of enige kennisgeving van auteursrecht of handelsmerk verwijderen of wijzigen. Er worden geen rechten, titels of belangen in gedownloade inhoud of materialen aan u overgedragen als gevolg van dergelijk downloaden. SEVOLY behoudt de volledige titel en volledige intellectuele eigendomsrechten voor alle inhoud die u downloadt van de website. Behalve zoals hierboven vermeld, mag u de Inhoud niet kopiëren, downloaden, reproduceren, wijzigen, publiceren, distribueren, verzenden, overdragen of afgeleide werken van de Inhoud maken.


GEPERSONALISEERDE CADEAUBERICHTEN

De diensten voor het graveren van cadeaus/personalisatieberichten die beschikbaar zijn voor klanten van onze Website zijn onderworpen aan bepaalde richtlijnen, die obsceen, godslasterlijk, intimiderend, bedreigend, discriminerend, beledigend, inbreukmakend op de privacyrechten of anderszins aanstootgevend taalgebruik in cadeauberichten verbieden, zoals wij mag bepalen.


SEVOLY behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om alle inhoud van een cadeaubericht te beperken of te verwijderen waarvan wij, naar eigen goeddunken, vaststellen dat deze deze richtlijnen of toepasselijke wetgeving schendt of anderszins schadelijk voor ons is, om andere klanten van SEVOLY, of aan enige andere persoon of entiteit.


GEPERSONALISEERDE CADEAUBERICHTEN

De diensten voor het graveren van cadeaus/personalisatieberichten die beschikbaar zijn voor klanten van onze Website zijn onderworpen aan bepaalde richtlijnen, die obsceen, godslasterlijk, intimiderend, bedreigend, discriminerend, beledigend, inbreukmakend op de privacyrechten of anderszins aanstootgevend taalgebruik in cadeauberichten verbieden, zoals wij mag bepalen.


SEVOLY behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om alle inhoud van een cadeaubericht te beperken of te verwijderen waarvan wij, naar eigen goeddunken, vaststellen dat deze deze richtlijnen of toepasselijke wetgeving schendt of anderszins schadelijk voor ons is, om andere klanten van SEVOLY, of aan enige andere persoon of entiteit.


AFWIJZING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE WEBSITE EN ALLE INHOUD DIE OP DE WEBSITE BESCHIKBAAR IS, WORDEN GELEVERD OP EEN “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN TITEL OF IMPLICIET GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN HANDELSAANWIJZING OF HANDELSGEBRUIK, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, ERKENT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD, DOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE DAT UW GEBRUIK OP EIGEN RISICO IS EN DAT SEVOLY EN HAAR FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, DIRECTEUREN, AANDEELHOUDERS, OUDERS, DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN EN LICENTIEGEVERS (“GELIEERDE ONDERNEMINGEN”) ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE.


Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zullen TR OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF VOOR INDIRECTE WINSTDERVING, INKOMSTEN OF GEGEVENS) DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DE WEBSITE, WELKE OORZAAK DAN WEL IS VEROORZAAKT, EN ONDER WELKE OORZAAK DAN OOK VAN ACTIE OF THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID (INCLUSIEF ONDER ENIG CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID), ZELFS INDIEN OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.


Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor schade niet toe. Dienovereenkomstig zijn sommige van de bovenstaande beperkingen en disclaimers mogelijk niet op u van toepassing. Voor zover wij, op grond van toepasselijk recht, geen enkele garantie mogen afwijzen of onze aansprakelijkheid mogen beperken, zullen de reikwijdte en duur van een dergelijke garantie en de omvang van onze aansprakelijkheid het minimum zijn dat is toegestaan ​​onder dergelijke wetgeving.


VRIJWARING

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in om SEVOLY schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, kosten, procedures, eisen, verliezen, schade en uitgaven (inclusief (zonder beperking, redelijke advocatenhonoraria en juridische kosten) van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met een daadwerkelijke of vermeende schending van deze Algemene Voorwaarden door u of iemand anders die uw account gebruikt. Als wij de verdediging van een dergelijke zaak op ons nemen, zult u redelijkerwijs met ons samenwerken bij een dergelijke verdediging.


ARBITRAGEOVEREENKOMST & AFSTAND VAN BEPAALDE RECHTEN

U en SEVOLY komen overeen dat wij eventuele geschillen tussen ons zullen oplossen via bindende en definitieve arbitrage in plaats van via gerechtelijke procedures. U en SEVOLY doen hierbij afstand van elk recht op een juryrechtspraak over een claim. Alle controverses, claims, tegenvorderingen of andere geschillen die ontstaan ​​tussen u en SEVOLY met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden of de Website (elk een “Claim”) zullen worden voorgelegd voor bindende arbitrage in overeenstemming met de Regels van de American Arbitration Association (“AAA”). Reglement"). De arbitrage wordt gehoord en beslist door één arbiter. De beslissing van de arbiter in een dergelijke arbitrage is definitief en bindend voor de partijen en kan worden afgedwongen bij elke bevoegde rechtbank. De partijen komen overeen dat de arbitrage vertrouwelijk zal worden behandeld en dat het bestaan ​​van de procedure en enig onderdeel ervan (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele pleidooien, memoranda of andere documenten die zijn ingediend of uitgewisseld en eventuele getuigenissen of andere mondelinge opmerkingen en uitspraken) niet zal worden uitgesloten. buiten de arbitrageprocedure openbaar worden gemaakt, tenzij dit wettelijk vereist is in gerechtelijke procedures met betrekking tot de arbitrage of door toepasselijke openbaarmakingsregels en -voorschriften van effectenregelgevende instanties of andere overheidsinstanties.


Als u aantoont dat de kosten van arbitrage onbetaalbaar zullen zijn in vergelijking met de proceskosten, zal SEVOLY zoveel van de administratieve kosten en honoraria van de arbiter betalen die nodig zijn voor de arbitrage als de arbiter noodzakelijk acht om de kosten van de arbitrage te voorkomen niet onbetaalbaar zijn. Bij de einduitspraak kan de arbiter de kosten van de arbitrage en de schadevergoeding van de arbiter onder de partijen verdelen in zodanige bedragen als de arbiter passend acht.


Deze arbitrageovereenkomst belet u of SEVOLY niet om actie te ondernemen bij federale, staats- of lokale overheidsinstanties. U en SEVOLY hebben ook het recht om in aanmerking komende claims voor te leggen aan de kantonrechter. Bovendien behouden u en SEVOLY het recht om bij elke bevoegde rechtbank een verzoek tot voorlopige voorziening in te dienen, met inbegrip van pre-arbitrale beslagleggingen of voorlopige voorziening, en een dergelijk verzoek zal niet als onverenigbaar met deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd, noch als een verklaring van afstand van de recht om geschillen te laten onderwerpen aan arbitrage zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.


Noch u, noch SEVOLY mag optreden als groepsvertegenwoordiger of particuliere procureur-generaal, noch deelnemen als lid van een groep eisers, met betrekking tot een claim. Claims mogen niet op collectieve of representatieve basis worden beslecht. De arbiter kan alleen beslissen over uw individuele claims en die van SEVOLY. De arbiter mag de vorderingen van andere personen of partijen die zich mogelijk in een soortgelijke situatie bevinden, niet consolideren of samenvoegen.


Als een bepaling van deze Sectie ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, dan zal die specifieke bepaling niet van kracht zijn en zal deze worden afgesplitst, maar de rest van deze Sectie blijft volledig van kracht en van kracht. Geen enkele afstandsverklaring van enige bepaling in dit Deel van de Gebruiksvoorwaarden zal van kracht of afdwingbaar zijn, tenzij vastgelegd in een schriftelijk document dat is ondertekend door de partij die afstand doet van een dergelijk recht of vereiste. Een dergelijke afstandsverklaring zal geen afstand doen van of invloed hebben op enig ander deel van deze Gebruiksvoorwaarden. Dit deel van de gebruiksvoorwaarden blijft van kracht na de beëindiging van uw relatie met SEVOLY.


DEZE SECTIE BEPERKT BEPAALDE RECHTEN, WAARONDER HET RECHT OM EEN RECHTERLIJKE ACTIE TE ONDERHOUDEN, HET RECHT OP EEN JURYPROCES, HET RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN WELKE VORM VAN KLASSE OF REPRESENTATIEVE CLAIM, HET RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN ONTDEKKING BEHALVE ZOALS BEPAALD IN DE AAA-REGELS , EN HET RECHT OP BEPAALDE RECHTSMIDDELEN EN VORMEN VAN VERHAAL. ANDERE RECHTEN DIE U OF SEVOLY IN DE RECHTER ZOU HEBBEN, ZIJN MOGELIJK NIET BESCHIKBAAR BIJ ARBITRAGE.


OVERIGE BEPALINGEN

Elke actie met betrekking tot het gebruik van de website of elke transactie met SEVOLY moet worden voorgelegd aan de staats- of federale rechtbanken in Cleveland, Ohio. U stemt ermee in en onderwerpt zich aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken met het oog op dergelijke acties.


Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Ohio, zonder dat er gevolgen zijn voor conflicten met wettelijke regels of bepalingen.


In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of tekortkomingen in de prestaties die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van natuurrampen of andere oorzaken die buiten onze redelijke controle liggen.


Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid van andere bepalingen.


Het onvermogen van ons om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen zal ons er niet van weerhouden een dergelijk recht of bepaling in de toekomst af te dwingen.


We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden overdragen, inclusief in verband met een fusie, overname, verkoop van activa of aandelen, of van rechtswege.