WARUNKI KORZYSTANIA


Witamy w firmie SEVOLY, której właścicielem jest Marco Hoellerl. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania i przestrzeganie ich. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, NIE UŻYWAJ WITRYNY INTERNETOWEJ ANI NIE UŻYWAJ SERWISU. SEVOLY może zmienić niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, aktualizując tę ​​stronę, a korzystanie z Witryny po wszelkich zmianach oznacza zgodę na ich związanie. W związku z tym należy okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualnymi Warunkami użytkowania.

KORZYSTANIE Z WITRYNY

Witryna jest przeznaczona wyłącznie do użytku osób i podmiotów, które chcą przeglądać, rozważać, kupować lub w inny sposób angażować się w transakcje detaliczne dotyczące towarów i usług SEVOLY i/lub w inny sposób prowadzić interesy z firmą SEVOLY lub kontaktować się z nią, we własnym imieniu (lub, w przypadku prezentu lub transakcji korporacyjnej, w imieniu ich adresatów). Użytkownikowi przyznaje się ograniczone, odwołalne i niewyłączne prawo dostępu do Witryny i korzystania z niej wyłącznie w celach opisanych w niniejszych Warunkach użytkowania.


WYMAGANIA DOTYCZĄCE WIEKU

Musisz mieć co najmniej 13 lat, aby korzystać z Witryny internetowej. Jeśli nie jesteś osobą pełnoletnią w swoim kraju zamieszkania (osoba niepełnoletnia), Twój rodzic lub opiekun prawny musi wyrazić zgodę na niniejsze Warunki użytkowania w Twoim imieniu, a Ty możesz uzyskać dostęp do Witryny internetowej i korzystać z niej tylko za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego .


UWAGA O PRAWACH AUTORSKICH

Cała zawartość Witryny, w tym między innymi nagłówki stron, obrazy, ilustracje, grafiki, fotografie, klipy audio i wideo oraz tekst (łącznie „Treść”) są wyłączna własność SEVOLY i/lub podlega prawom autorskim, znakom towarowym, znakom usługowym, strojom handlowym i/lub innym prawom własności intelektualnej lub licencjom (łącznie „Własność intelektualna”) posiadanymi przez SEVOLY. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, korzystanie z jakiejkolwiek własności intelektualnej jest surowo zabronione. Możesz pobierać, drukować i przechowywać wybrane fragmenty Treści, pod warunkiem, że (1) używasz tych kopii Treści wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku, (2) nie kopiujesz ani nie publikujesz Treści na żadnym komputerze sieciowym lub rozpowszechniać Treści w dowolnych mediach oraz (3) nie modyfikować ani zmieniać Treści w żaden sposób, ani usuwać ani zmieniać żadnych informacji o prawach autorskich lub znakach towarowych. Żadne prawa, tytuły ani udziały w jakichkolwiek pobranych Treściach lub materiałach nie są przekazywane użytkownikowi w wyniku takiego pobrania. SEVOLY zastrzega sobie pełny tytuł i pełne prawa własności intelektualnej do wszelkich Treści pobieranych z Witryny. Z wyjątkiem przypadków wskazanych powyżej, nie wolno kopiować, pobierać, reprodukować, modyfikować, publikować, rozpowszechniać, przesyłać, przenosić ani tworzyć prac pochodnych na podstawie Treści.


SPERSONALIZOWANE WIADOMOŚCI O PREZENTACH

Usługi grawerowania/personalizacji prezentów dostępne dla klientów naszej witryny internetowej podlegają pewnym wytycznym, które zabraniają obscenicznych, bluźnierczych, nękających, gróźb, dyskryminujących, obraźliwych, naruszających prawa do prywatności lub w inny sposób nieodpowiedniego języka w wiadomościach prezentowych, ponieważ my może określić.


SEVOLY zastrzega sobie prawo, ale nie jest zobowiązany, do ograniczenia lub usunięcia wszelkich treści z wiadomości upominkowej, które według naszego wyłącznego uznania naruszają niniejsze wytyczne lub obowiązujące prawo lub są dla nas w inny sposób szkodliwe, aby innym klientom SEVOLY lub jakiejkolwiek innej osobie lub podmiotowi.


SPERSONALIZOWANE WIADOMOŚCI O PREZENTACH

Usługi grawerowania/personalizacji prezentów dostępne dla klientów naszej witryny internetowej podlegają pewnym wytycznym, które zabraniają obscenicznych, bluźnierczych, nękających, gróźb, dyskryminujących, obraźliwych, naruszających prawa do prywatności lub w inny sposób nieodpowiedniego języka w wiadomościach prezentowych, ponieważ my może określić


SEVOLY zastrzega sobie prawo, ale nie jest zobowiązany, do ograniczenia lub usunięcia wszelkich treści z wiadomości upominkowej, które według naszego wyłącznego uznania naruszają niniejsze wytyczne lub obowiązujące prawo lub są dla nas w inny sposób szkodliwe, aby innym klientom SEVOLY lub jakiejkolwiek innej osobie lub podmiotowi.


WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

STRONA I WSZELKIE TREŚCI DOSTĘPNE NA STRONIE SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJI GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB WYNIKAJĄCE Z PROWADZENIA HANDLOWEGO LUB WYKORZYSTANIA HANDLOWEGO W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, KORZYSTAJĄC Z WITRYNY, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE SEVOLY I JEJ URZĘDNICY, PRACOWNICY, DYREKTORZY, AKCJONARIUSZE, RODZICE, SPÓŁKI ZALEŻNE I JEDNOSTKI ZALEŻNE, LICENCJODAWCY („SPÓŁKI STOWARZYSZONE”) NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY.


W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU TR ANI JEJ PODMIOTY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, KARNE LUB WTÓRNE (W TYM ZA POŚREDNI UTRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODY LUB DANE) WYNIKAJĄCE Z WITRYNY LUB DOTYCZĄCE STRONY INTERNETOWEJ, Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY DZIAŁANIA LUB TEORII PONOSZONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI (W TYM NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK UMOWY, ZANIEDBANIA LUB INNEJ TEORII DELIKTOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI) USZKODZENIA.


Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych gwarancji lub ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody. W związku z tym niektóre z powyższych ograniczeń i zastrzeżeń mogą Cię nie dotyczyć. W zakresie, w jakim nie możemy, zgodnie z obowiązującym prawem, zrzec się jakiejkolwiek gwarancji lub ograniczyć naszej odpowiedzialności, zakres i czas trwania takiej gwarancji oraz zakres naszej odpowiedzialności będzie minimum dozwolonym przez takie prawo.


ODSZKODOWANIE

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zgadzasz się zabezpieczyć SEVOLY przed wszelkimi roszczeniami, kosztami, postępowaniami, żądaniami, stratami, szkodami i wydatkami (w tym , bez ograniczeń, uzasadnione honoraria adwokackie i koszty prawne) dowolnego rodzaju lub charakteru, wynikające lub związane z jakimkolwiek faktycznym lub domniemanym naruszeniem niniejszych Warunków przez Ciebie lub osobę korzystającą z Twojego konta. Jeśli przyjmiemy obronę takiej sprawy, będziesz rozsądnie współpracować z nami w takiej obronie.


UMOWA O ARBITRAŻ I ZRZECZENIE SIĘ NIEKTÓRYCH PRAW

Ty i SEVOLY zgadzacie się, że wszelkie spory między nami będziemy rozwiązywać w drodze wiążącego i ostatecznego arbitrażu zamiast w drodze postępowania sądowego. Użytkownik i SEVOLY niniejszym zrzekają się wszelkich praw do procesu z ławą przysięgłych w odniesieniu do jakiegokolwiek roszczenia.Wszelkie kontrowersje, roszczenia, roszczenia wzajemne lub inne spory powstałe między Tobą a SEVOLY dotyczące niniejszych Warunków użytkowania lub Witryny (każde „Roszczenie”) zostaną poddane wiążącemu arbitrażowi zgodnie z Regulaminem Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („AAA”). Regulamin”) Arbitraż zostanie wysłuchany i rozstrzygnięty przez jednego arbitra. Decyzja arbitra w takim arbitrażu będzie ostateczna i wiążąca dla stron i może zostać wykonana w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. Strony zgadzają się, że postępowanie arbitrażowe będzie traktowane jako poufne i że istnienie postępowania i jakikolwiek jego element (w tym, bez ograniczeń, wszelkie pisma procesowe, instruktaże lub inne dokumenty złożone lub wymienione oraz wszelkie zeznania lub inne oświadczenia ustne i orzeczenia) nie będą być ujawniane poza postępowaniem arbitrażowym, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to prawnie wymagane w postępowaniu sądowym związanym z arbitrażem lub przez obowiązujące zasady ujawniania i przepisy organów regulacyjnych ds. papierów wartościowych lub innych agencji rządowych.


Jeśli wykażesz, że koszty arbitrażu będą wygórowane w porównaniu z kosztami postępowania sądowego, SEVOLY pokryje tyle kosztów administracyjnych i opłat arbitra wymaganych do arbitrażu, ile arbiter uzna za konieczne, aby zapobiec kosztom arbitrażu od bycia zaporowym. W ostatecznym wyroku arbiter może rozdzielić między stronami koszty postępowania arbitrażowego i wynagrodzenie arbitra w wysokości, jaką arbiter uzna za słuszne.


Niniejsza umowa arbitrażowa nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Ciebie lub SEVOLY działań przez federalne, stanowe lub lokalne agencje rządowe. Ty i SEVOLY macie również prawo do wniesienia kwalifikujących się roszczeń w sądzie ds. drobnych roszczeń. Ponadto Ty i SEVOLY zachowujecie prawo do zwrócenia się do dowolnego sądu o właściwej jurysdykcji o tymczasowe zadośćuczynienie, w tym o zajęcie przedarbitrażowe lub wstępne nakazy sądowe, a każdy taki wniosek nie będzie uważany za niezgodny z niniejszymi Warunkami użytkowania, ani zrzeczenie się prawo do poddania sporów pod arbitraż zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania.


Ani ty, ani SEVOLY nie możecie występować jako przedstawiciel grupy lub prywatny prokurator generalny, ani uczestniczyć jako członek grupy powodów w odniesieniu do jakiegokolwiek roszczenia. Roszczenia nie mogą być rozstrzygane w trybie grupowym lub reprezentatywnym. Arbiter może decydować tylko o roszczeniach indywidualnych Twoich i SEVOLY. Arbiter nie może konsolidować ani łączyć roszczeń innych osób lub stron, które mogą być podobnie usytuowane.


Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej sekcji zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, wówczas to konkretne postanowienie nie będzie miało mocy ani skutku i zostanie zerwane, ale pozostała część niniejszej sekcji pozostanie w pełnej mocy i skuteczności. Żadne zrzeczenie się któregokolwiek z postanowień niniejszej sekcji Warunków użytkowania nie będzie skuteczne ani wykonalne, chyba że zostanie zarejestrowane na piśmie podpisanym przez stronę zrzekającą się takiego prawa lub wymogu. Takie zrzeczenie się nie uchyla ani nie wpływa na żadną inną część niniejszych Warunków użytkowania. Niniejsza sekcja Warunków użytkowania pozostanie w mocy po zakończeniu Twojej relacji z SEVOLY.


NINIEJSZY SEKCJA OGRANICZA NIEKTÓRE PRAWA, W TYM PRAWO DO PODJĘCIA POSTĘPU SĄDOWEGO, PRAWO DO ROZPRAWY Z SĄDAMI, PRAWO DO UCZESTNICTWA W DOWOLNEJ FORMIE ROSZCZENIA ZBIOROWEGO LUB REPREZENTACYJNEGO, PRAWO DO WYKONYWANIA WYKRYWANIA Z WYJĄTKIEM AAA , ORAZ PRAWO DO NIEKTÓRYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH I FORMY ULG. INNE PRAWA, KTÓRE UŻYTKOWNIK LUB SEVOLY MAŁBY W SĄDZIE RÓWNIEŻ MOGĄ NIE BYĆ PRZYSŁUGUJĄCE W ARBITRAŻU.


INNE POSTANOWIENIA

Wszelkie działania związane z korzystaniem z Witryny lub wszelkie transakcje z firmą SEVOLY muszą być wnoszone do sądów stanowych lub federalnych w Cleveland w stanie Ohio.Wyrażasz zgodę i poddajesz się osobistej jurysdykcji takich sądów do celów wszelkich takich działań


Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu stanu Ohio i będą interpretowane zgodnie z nim, bez wpływu na jakiekolwiek przepisy kolizyjne lub przepisy prawa.


W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie świadczenia wynikające w całości lub w części z jakichkolwiek działań natury lub innych przyczyn pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą.


Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane za odrębne od niniejszych Warunków Użytkowania i nie wpłynie na wykonalność jakichkolwiek innych postanowień.


Niewykonanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie uniemożliwi nam egzekwowania takiego prawa lub postanowienia w przyszłości.


Możemy dokonać cesji naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków użytkowania, w tym w związku z fuzją, przejęciem, sprzedażą aktywów lub kapitału lub z mocy prawa.


.